Inntaksreglement

Inntaksreglement for Tryggheim Forus Videregående Skole

Tryggheim Forus AS er en friskole med godkjenning etter Lov om frittståande skolar med rett

til statstilskudd (friskolelova). Dette inntaksreglementet har derfor utgangspunkt i

friskolelova (FSL) om inntak av elever (jf. FSL §3-1).

1. Generelt om inntak

Som friskole har Tryggheim Forus hele landet som inntaksområde, og skolen er åpen for alle

søkere som oppfyller vilkåra for inntak i tilsvarende offentlige (jf. FSL §3-1 første ledd) og

som har rett til videregående opplæring jfr. Opplæringslova § 3-1.

2. Søknad

a) Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema finner du på skolens internettside, vgs.tryggheimforus.no

Vitnemål/karakterutskrifter o.l. som skal legges til grunn ved inntaket, lastes opp som

vedlegg eller sendes som post til Tryggheim Forus VGS, Prinsensvei 3, 4315 Sandnes

b) Søknadsfrist

Søknadsfrist for å være med i det ordinære førsteinntaket er 1. mars, eller samtidig med de

fylkeskommunale fristene. Etter denne fristen behandler skolen søknader fortløpende

dersom det er ledige plasser. Søknadsfrist for inntak på særskilte vilkår (se punkt 3a) er 1.

februar.

c) Delkurselev

Søkere kan bli tatt inn som delkurselever dersom de har nødvendig faglig grunnlag og

dersom det er plass på kurset.

d) Minoritetsspråklige søkere

Søker med minoritetsspråklig bakgrunn som har ungdomsrett i Norge, blir regnet som

ordinære søkere dersom de har denne statusen hos inntakskontoret i heimfylket. Har de

ikke det, kan da heller ikke Tryggheim Forus VGS tilby skoleplass. Vi viser da til basisgrupper,

introduksjonsprogram e.l i heimfylket.

e) Dokumentasjon

Søkeren må dokumentere gjennomgått 10-årig grunnskole eller tilsvarende. Inntak før 15.

juni skjer på grunnlag av karakterer fra 1. halvår. Fra 15. juni blir inntak gjort på grunnlag av

innsendt vitnemål. Eventuell venteliste blir rangert på ny når skolen mottar vitnemål.

3. Prioritering av søkere ved eventuell oversøkning

Dersom skolen har flere søkere enn det skolen har plasser/kapasitet til å ta inn, vil skolen

prioritere søkerne i samsvar med reglene nedenfor.

a) Inntak på særskilt vilkår

To plasser pr. klasse på Vg1 blir satt av til eventuelle søknader på særskilt vilkår der søkeren

– legger ved dokumentasjon på innvilget spesialundervisning på 10. årstrinn, eller

– Legger ved dokumentasjon fra lege, psykolog, barnevern, PPT eller tilsvarende på

psykososiale problemer som gjør det viktig for søkeren å få gå på en skole med

Tryggheim Forus sin egenart.

Dersom det 1. mars ikke er nok aktuelle søkere på særskilt vilkår til å fylle disse plassene, blir

de fylt opp av søkere til ordinært inntak. Dersom skolen mottar flere søknader på særskilt

vilkår enn de nevnte plassene, blir rekkefølgen avgjort ved loddtrekning. Søkere som ikke får

plass etter denne regelen (punkt 3a) blir overført til det ordinære inntaket, men står

samtidig på venteliste til særskilt inntak så lenge de ikke har fått plass.

Vedtak om inntak på særskilt vilkår gir også rett til inntak påfølgende år (Vg2) når det gjelder

yrkesfaglege utdanningsprogram. Dersom elevens hjemfylke gjør vedtak om utvidet

opplæringstid, vil eleven få tilsvarende utvidet rett til inntak.

b) Misjonærbarn

Eventuelle søkere som det aktuelle året har foreldre i aktiv utenlandstjeneste (f.eks.

misjonærer) for en kristen misjonsorganisasjon eller som av samme grunn har gått 10. klasse

i utlandet, blir prioritert foran andre søkere. En forutsetning for dette er at søkeren har

fullført og bestått på nivået under det en søker på. Dersom det skulle bli flere slike søkere

enn det er plass til i en klasse, blir det laget prioriteringsliste utfra de andre kriteriene under

punkt 3.

c) Jevn fordeling av gutter og jenter

Dersom inntaksrangeringen utfra prioriteringen ellers viser at det blir færre enn 32 % elever

av ett kjønn i en klasse, skal søkere av dette kjønnet prioriteres fremfor søkere av det andre

kjønnet (med flere karakterpoeng) til en har nådd grensen på 32 %. Når en da prioriterer ett

kjønn, blir det laget prioriteringsliste på dette kjønnet ut fra de andre kriteriene under punkt

3.

d) Elever som går eller har gått på Tryggheim Forus Videregående skole (aktuelt først i 2020)

Ved inntak til Vg2 og Vg3 blir egne elever som søker seg videre til påfølgende

kurs/programområde prioritert foran eksterne søkere, dersom de oppfyller disse vilkårene:

 1) De har karakteren 2 eller bedre i alle fag, og minimum 35 karakterpoeng.

 2) De har ikke karakteren Ng eller Lg i orden eller oppførsel i skole.

Ved inntak til Vg3 vil elever som kun har gått Vg2 bli prioritert foran elever som kun har gått Vg1.

Ved inntak til Vg3 Påbygging gjelder i tillegg krav om at elever som skal bli prioriterte skal ha

minimum gjennomsnittskarakteren 3,5 i fagene norsk skriftlig (Vg2), matematikk (Vg1) og

naturfag (Vg1).

Egne elever som ikke oppfyller krav til prioritering på grunnlag av karakterer i første halvår

kan senere bli prioritert på grunnlag av karakterer for andre halvår, men det blir ikke holdt

av plasser til disse i inntak før fastsetting av karakterer for andre halvår.

Dersom flere søkere står likt i konkurransen om den eller de siste plassene, blir rekkefølgen

mellom dem avgjort ved loddtrekning.

e) Karakterer og poengutregning (gjelder alle trinn)

Utenom punkt 3 a til d over, blir søkere ved oversøkning prioritert utfra karakterpoeng fra

siste aktuelle karakterdokument jfr. ”Dokumentasjon” ovenfor.

Karakterpoeng blir utregnet etter samme prinsipp som i offentlig skole, jfr. Forskrift til

opplæringslova § 6- 15 a og b.

Dersom flere søkere står likt i konkurransen om den eller de siste plassene, blir rekkefølgen

mellom dem avgjort ved loddtrekning.

4. Klage på vedtak om inntak

Vedtak om inntak er å regne som enkeltvedtak etter Lov om behandlingsmåten i

forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 2. Søker kan klage vedtaket til Fylkesmannen i

Rogaland. Klage skal sendes via skolen, og klagefrist er tre uker.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©